300 dages returret
DAG-TIL-DAG LEVERING
FRI FRAGT FRA 500 KR
100.000 DANSKERE BRUGER OS

Tryghedsgaranti betingelser

Garantibetingelser

Tryghedsgarantien gælder på alle de produkter du køber, i ordren hvor tryghedsgarantien er tilvalgt.

Tryghedsgaranti, løber i 1 år, regnet fra produktets afsendelsesdato ifølge ordren og dækker udefra kommende skader (herunder uheld) fra afsendelsesdato'en.

Hvad dækker tryghedsgarantien?

Normale omkostninger til reparationer som følge af mekanisk og/eller elektrisk uheld, som gør produktet ubrugeligt.

Normale omkostninger til reparationer pga. beskadigelse fra uforudsete årsager, som gør produktet ubrugeligt.

Produktskader pga slitage (se dog undtagelser).

Afskrivning:
Der er ingen afskrivning på Tryghedsgaranti.

Selvrisiko:
0 kr. selvrisiko på Tryghedsgarantien

Erstatningsgrundlag:

Et produkt kan anses som totalskadet, hvis omkostningerne forbundet med reparation anses til at overstige værdien af et nyt teknisk tilsvarende produkt, eller hvis reparationen ikke at kunne betale sig.

Produkter, som erklæres totalskadet vil blive erstatte med et nyt eller refurbished produkt tilsvarende til det oprindelige. Vi kan derfor ikke garantere, at produktet erstattes med samme model, farve eller mærke, da produktet muligvis er udgået eller er erstattet af en anden model på markedet, som er billigere men stadig teknisk tilsvarende. Værdien af det nye produkt kan dog ikke overstige den oprindelige købspris anført på købsfakturaen. Der udbetales ikke kontant erstatning.

Tryghedsgaranti dækker ikke:

Skader, som er omfattet af 2-årige reklamationsret (jf. Købelovens § 83).

Skader som følge af batteri lækage.

Følgeskader såsom mistet software, filer eller lignende.

Skader eller fejl forvoldt med forsæt.

Skade forårsaget af dårligt brug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbetjening eller fejlinstallation af produktet eller forkert brug af rensemidler på produkt.

Skader på produktet som er forårsaget af uansvarlig indpakning/opbevaring under transport og forsendelse af produktet retur.

Produktskader (så som ridser, skrammer, buler og revner), som ikke forringer udstyrets anvendelighed.

Skader på produktet, som kan henføres til uautoriseret indgreb i udstyret.
Tyveri og/eller følgeskader som er forårsaget af tyveri eller bortkomst af produktet.

Skade forårsaget af brand eller følgeskade forårsaget af brand.

Vi gør opmærksom på at et undersøgelsesgebyr kan pålægges, hvis der ikke kan konstateres en fejl på produktet.

Ved skadeanmeldelse skal produktet kunne fremvises til vurdering af skade. Kan produktet ikke fremvises, dækker garantien ikke.

Hvis der sker en skade:

Skade anmeldes snarest, og senest 2 måneder efter at den er konstateret, til Mackabler.dk[email protected]

Ved anmeldelse af skader grundet udefra kommende hændelser, skal garantitageren oplyse hændelsesforløbet til Mackabler.dk

Ved erstatning efter totalskade ophører garantien og kan ikke overføres til det nye produktet. Præmien anses da fuldt anvendt og der kan købes en ny Tryghedsgarantien til det erstattede nye produkt.

Særlige bestemmelser:

Garantien begrænses eller bortfalder garantitagers rettigheder, hvis garantitager:

Svigagtigt har angivet, fortiet eller skjult noget af betydning for vurdering af sagen.

Tilsidesætter sine pligter, som beskrevet i disse garantibetingelser.

Har udvist grov uagtsomhed.

Garantien bærer ikke ansvaret for tab eller skade, som opstår i forbindelse med miljøforurening, naturkatastrofer, atomulykker eller krig, krigslignende begivenheder, borgerkrig, revolution, oprør, eller foranstaltning af magthavere, som ubeføjet har taget magten, eller ødelæggelser ved indgriben fra en myndighed.


Ved tegning af denne garanti har garantitager en fortrydelsesret på 14 dage.

Opsigelse:

Garantien kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 30 dages varsel til en 1. i en måned. Ved garantiophør ophører dækningen samtidigt med at aftalen udløber. 

Tryghedsgaranti indskrænker ikke på noget tidspunkt de gældende regler i Købeloven.